Závěr projektu

BEZPEČNĚJŠÍ CESTY DO ŠKOLY PRO BOSKOVICE? PŘEDÁVÁME MĚSTU KLÍČOVOU DOPRAVNÍ STUDII

Úspěšně ukončujeme pilotní projekt Bezpečně do škol v Boskovicích. Výsledkem pilotního projektu je dopravní studie, která navrhuje řešení pro lepší bezpečnost dětí na cestách do školy.

Bezpečnost dětí je téma, které trápí rodiče i pedagogy v celé České republice. Proto jsme oslovili 450 jihomoravských škol s dotazníkem o bezpečnosti dětí na silnicích. Z výsledků vyplývá, že 150 škol aktivně řeší špatnou dopravní situaci.

„Zaujal nás program Bezpečné cesty do školy, proto jsme se rozhodli na něj navázat a rozšířit ho i na jižní Moravu. To se nám podařilo ve spolupráci s organizací Pěšky městem, která nám metodicky a odborně pomohla, abychom mohli program implementovat,  ” sděluje ředitel agentury JINAG Patrik Reichl.

Pro pilotní testování tohoto projektu jsme zvolili Mateřskou školu, základní školu a praktickou školu Boskovice. „Do programu Bezpečně do škol v JMK jsme se zapojili velice rádi. Vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je naším prvořadým úkolem zajistit žákům bezpečnou cestu do školy a ze školy,” říká ředitelka školy Jana Bousková.

Cílem samotného projektu v Boskovicích bylo nejen nalézt efektivní řešení, ale také šířit osvětu a zapojit do akce všechny zúčastněné strany. Školáci, rodiče, zástupci školy a města i dopravní experti a policie – všichni měli společný cíl: zajistit dětem bezpečné a pohodlné cesty do školy. V prvním kroku děti kreslily do mapy trasy, kterými pravidelně chodí do školy, a označovaly místa, kde se cítí ohroženy.  Následoval monitoring dopravy, během kterého děti spolu s učiteli a dopravními inženýry zaznamenávaly dopravní přestupky a další problematické jevy. 

„Sami žáci se zapojili do projektu a vyhledávali nebezpečné a problémové lokality. Nejenže jsme tímto projektem zvýšili u žáků povědomí o správném chování v různých náročných dopravních situacích, ale žáci využili i vlastní zkušenosti a snažili se je převést do praxe. Žáci i celý pedagogický sbor předpokládají, že alespoň některé z navržených variant dopravní studie budou naplněny,” říká Ivana Staffová, zástupkyně ředitelky z boskovické školy.

Pilotní projekt hodnotí také učitelé Aleš Vacula a Monika Letfusová: „Projekt byl pro žáky přínosný zejména v oblasti dopravní výchovy. Ukázal žákům nebezpečná místa na silnicích při jejich přechodu do školy. Motivoval je pracovat na projektu, aby se situace v okolí školy zlepšila pro jejich bezpečnost. Akce spojené s projektem pro žáky byly zábavné a naučné.” 

Získaná data pomohla k vytvoření dopravní studie a následnému návrhu konkrétních opatření. Mezi opatření, která se dají realizovat v horizontu jednoho roku, patří například snížení rychlosti nebo vybudování parkovacích míst K+R. Dlouhodobá vize zahrnuje úpravy křižovatek, zřízení přechodů a celkové zklidnění dopravy.

„Jsem moc rád, že jsme byli součástí pilotního projektu. Ve spolupráci s kolegy budu usilovat o to, aby naše úsilí nezůstalo pouze na papíře, ale aby byly naše nápady a návrhy převedeny do života,” dodává místostarosta Lukáš Holík. 

„Úspěšný pilotní projekt Bezpečně do škol v Boskovicích je inspirativním příkladem pro další města a obce. Ukazuje, že s aktivním přístupem je možné dosáhnout trvalého zlepšení v oblasti bezpečnosti a komfortu dětí na cestě do škol. Zvyšuje také zájem dětí a rodičů o veřejný prostor v okolí školy, podporuje samostatnost dětí v provozu a také je učí vnímat dopravní rizika a chovat se zodpovědně,” uzavírá doménový specialista pro mobilitu Jan Tichý. 

Zdroj:

https://jinag.eu/cs/bezpecnejsi-cesty-do-skoly-pro-boskovice-predavame-mestu-klicovou-dopravni-studii