Školní klub

Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1 třídy základní školy při DLPP, která je odloučeným pracovištěm Mateřské školy, základní školy a praktické škola Boskovice, příspěvkové organizace.

ŠK se zaměřuje na rozvoj zájmového vzdělávání, plynule navazuje na vyučovací proces, ale není pokračováním školního vyučování. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte. Vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogiku, psychologii a hygienické normy dětí mladšího školního věku. Zabezpečuje fyzický, psychický a sociální rozvoj. Provoz školního klubu je upraven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí a respektoval organizační režim  odloučeného pracoviště.
Ve školním klubu se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné a příprava na vyučování. Školní klub vykonává činnost během školního vyučování, během prázdnin je provoz přerušen. Rodiče se mohou zúčastnit různých akcí pořádaných školním klubem, informace jsou předávány prostřednictvím webových stránek školy.

Školní klub

 • Plní vzdělávací cíle a rozvíjí nadání žáků
 • Obsahem a zaměřením své činnosti navazuje na cíle základního vzdělávání
 • Podporuje utváření klíčových kompetencí
 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • Podílí se na harmonickém rozvoji osobnosti žáka

 

Cíl: rozvoj schopností, dovedností a zájmů žáka, které vedou k vytváření jeho harmonické osobnosti

Školní klub je:

 • Místo pro realizaci zájmů a dovedností žáka
 • Místo pro rozvíjení tvořivosti žáka
 • Místo pro komunikaci a utváření pozitivních mezilidských vztahů
 • Místo pro posilování zdravého sebevědomí
 • Místo pro odpočinek

Podmínky pro činnosti:

 • Účelové vybavení herny (zajištění materiálních podmínek)
 • Vybavení audiovizuální technikou
 • Možnost využívání prostor DLPP
  • Učebna
  • Zahrada
  • Sportovní areál