Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace je úplná škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona č. 561/2004 Sb. , která zahrnuje všechny součásti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 

Naše škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského pracoviště / PPP, SPC/.

Součástí školy je internát, školní družina, školní klub, školní jídelna.Pro imobilní žáky jsou ve všech budovách školy vybudované bezbariérové přístupy a v budovách školy výtahy.

Naše škola se profiluje jako škola profesionální, moderní, otevřená, bezpečná a přátelská rodinného typu, jejíž velkou předností je nízký počet žáků ve třídách. Nabízíme klidné, nestresující a empatické prostředí a pochopení pro problémy dětí, žáků i jejich rodičů. Naším cílem je příprava žáků na jejich budoucí život, snažíme se o jejich začlenění do běžného života v co nejvyšší míře.

Součásti školy:

Druh školy Kapacita

Druh školy: Kapacita:
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 10
Základní škola při zdravotnickém zařízení 10
Základní škola s oběma stupni 73 
Základní škola speciální 40
Střední škola
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
28
Internát 24
Školní družina 47
Školní klub při zdravotnickém zařízení DLPP Boskovice 10
Školní jídelna ZŠ + SŠ 140

Škola zahrnuje ve školním roce 2023/2024 tyto školy a školská zařízení:

 • ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ při Dětské léčebně pohybových poruch BOSKOVICE:
  • Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Bedřicha Smetany 7 – 1. třída
  • Základní škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Bedřicha Smetany 7 -1. třída
  • Školní klub při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Bedřicha Smetany  7 – 1 oddělení

Hlavním účelem příspěvkové organizace a předmětem činnosti MŠ při zdravotnickém zařízení a ZŠ při zdravotnickém zařízení je předškolní a základní vzdělávání dětem a žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, a to konkrétně dětem a žákům se zdravotním oslabením nebo dětem dlouhodobě nemocným umístěných v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice, její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a částí druhou a třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

 • HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY, ŠTEFANIKOVA 1142/7 BOSKOVICE:
  • Základní škola  – 4 třídy
  • Základní škola speciální – 4 třídy
  • Praktická škola jednoletá  – 1 třída
  • Praktická škola dvouletá   – 1 třídy
  • Školní družina – 3 oddělení
  • Internát  – 1 skupina
  • Školní jídelna

Co můžeme jako škola nabídnout:

 • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky složený z odborníků všech věkových kategorií
 • efektivně a moderně pracující Školské poradenské pracoviště – výchovný poradce, metodička prevence, speciální pedagog – etoped
 • menší počet žáků ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o žáky, kteří to potřebují
 • individuální výchovně vzdělávací plány sestavené podle potřeb jednotlivců
 • možnost asistentů ve třídách a speciální pomůcky
 • moderní bezbariérové prostředí a výukové prostory, odpovídající dnešním výchovně vzdělávacím požadavkům
 • využití  školní zahrady k výuce a k předprofesní přípravě žáků
 • maximální spolupráci vedení školy a pedagogů se zákonnými zástupci dětí, žáků, studentů
 • plavecký výcvik žáků 4. – 5.ročníku ZŠ v krytých lázních Boskovice pod vedením odborných plaveckých instruktorů v návaznosti na ŠVP
 • relaxační a rehabilitační seznámení s vodou a plaveckými technikami pro žáky  ZŠ , ZŠ speciální a pro žáky s PAS
 • zájmové kroužky
 • speciálně pedagogické terapie – fyzioterapii, aromaterapii, muzikoterapii, relaxační místnost snoezelenu, prvky bazální stimulace a další
 • logopedickou péči
 • předměty speciálně pedagogické péče
 • zdravotní tělesnou a rehabilitační výchovu
 • mimoškolní činnost
 • školní družinu a školní klub s odpoledním programem
 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky školy
 • školy v přírodě, ozdravné pobyty, adaptační pobyty zaměřené na rozvoj tělesné zdatnosti žáků, poznávání krajů ČR, psychoterapeutické a turistické pobyty žáků
 • výměnné pobyty žáků s partnerskými školami ZŠ a PrŠ Hustopeče a SŠI Levice, Slovensko.
 • výlety a exkurze s různým programem
 • kulturní vyžití (divadlo, kino,  programy pro školy, výstavy…)
 • rehabilitace pod vedením fyzioterapeutky- třídy  MŠ a ZŠ  DLPP Boskovice
 • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičů  

Součásti školy:

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Hlavním účelem příspěvkové organizace a předmětem činnosti MŠ při zdravotnickém zařízení a ZŠ při zdravotnickém zařízení je předškolní a základní vzdělávání dětem a žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, a to konkrétně dětem a žákům se zdravotním oslabením nebo dětem dlouhodobě nemocným umístěných v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice, její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a částí druhou a třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 V základní škole se vzdělávají žáci zařazení do vzdělávání v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na základní škole běžného typu. Pro žáky s poruchou autistického spektra máme zřízeny 3 samostatné třídy. Hlavním cílem základní školy  je umožnit žákům pomocí výchovně vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje osobních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností. Veškeré cíle výchovné a vzdělávací práce směřují k přípravě žáků na jejich zapojení, případně úplnou integraci do běžného života. Žáci základní školy získají po ukončení 9. ročníku základní vzdělání. Ve všech třídách je zřízena pozice asistenta pedagoga. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

 Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra, které vzděláváme v samostatných třídách. Obsah, metody a formy vzdělávání odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem v souladu s aktuální legislativou. Podle svých možností a schopností si žáci během vzdělávání rozšiřují své kompetence, rozvíjí rozumové, smyslové a tělesné schopnosti, sebeobslužné a pracovní dovednosti. Škola zajišťuje žákům předprofesní přípravu zaměřenou na optimální pracovní zařazení vzhledem k jejich specifickým potřebám. Žáci základní školy speciální získají po ukončení 10. ročníku základy vzdělání. Ve všech třídách je zřízena pozice asistenta pedagoga.

 AUTISTICKÉ TŘÍDY

 Ve školním roce 2023/2024 jsou na škole otevřeny 3 třídy pro žáky s poruchou autistického spektra. Každá třída má k dispozici dvě místnosti – učebnu a hernu, asistenta pedagoga. V budově internátu využívají prostory pro muzikoterapii, za příznivého počasí i školní zahradu a venkovní vzdělávání.

Při výchově a vzdělávání žáků je důsledně užívána metodika Strukturovaného učení. Výuka je individualizovaná podle schopností každého žáka. Vybavení tříd respektuje požadavky na strukturované prostředí při výuce.

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

 Školní družina pracuje ve 3  výchovných skupinách. Provoz školní družiny je zajištěn denně v době 11:45 – 15:45 hodin. ranní dozor zajišťují pověření pedagogové a asistenti pedagoga.

Školní družinu navštěvují žáci ze základní školy (1. – 5. ročník) a žáci ze základní školy speciální. Vychovatelky pracují za pomoci asistentů pedagoga ve 3 výchovných skupinách. Školní družina svým působením navazuje na výchovné působení v rodině. Učí žáky sebeobsluze, chování v kolektivu, vztahu k učitelům, rodičům i ostatním lidem. Vychovatelky velmi úzce spolupracují s jednotlivými vyučujícími, se kterými konzultují zvláštnosti a schopnosti jednotlivých žáků. Hlavním úkolem práce ve školní družině je zabezpečení odpočinku, pohody a rekreace. ŠD není pokračováním školního vyučování. Nejrozšířenější oblastí je vytvoření předpokladů pro volnou spontánní činnost žáků. Hry a spontánní činnosti jsou rušnější, dochází tak k relaxaci po soustředění ve vyučování. Žáci si ve školní družině  osvojují si správný způsob učení s ohledem na jejich individuální schopnosti a stupeň postižení. Činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání a celoročním plánem. Náplň práce ve výchovných skupinách je dána měsíčními plány jednotlivých vychovatelek.

ŠKOLNÍ KLUB při DLPP Boskovice

 Provoz školního klubu je zajištěn v době 14:00 – 17:00 hodin. Školní klub navštěvují žáci ze základní školy (6. – 9. ročník) a žáci ze základní školy speciální. Žáci pracují v 1 výchovné skupině. Činnost školního klubu se řídí školním vzdělávacím programem a celoročním plánem, náplň práce ve výchovné skupině je dána měsíčními plány vychovatelky. Obsah činností a jejich náročnost odpovídá možnostem, schopnostem a stupni postižení přihlášených žáků. Vychovatelka úzce spolupracuje s třídním učitelem jednotlivých žáků, aby mohly být v plné míře respektovány individuální potřeby každého žáka a vytvořeno přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Vychovatelka dbá na udržování imobilních žáků v suchu a čistotě. Dle stupně a charakteru postižení je umožňováno začleňování žáka do volnočasových aktivit. Výchovná skupina žáků je za pomoci asistentky pedagoga rozdělována na jednotlivá zaměstnání do menších skupin dle schopností žáků a míry postižení. Vychovatelka pracuje s každým žákem individuálně vzhledem jejich schopnostem a možnostem. Školní klub zajišťuje dohled nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

  INTERNÁT 

Posláním internátu je nahradit žákům školy, kteří pro vzdálenost svého bydliště nemohou denně jezdit domů, péči rodiny, a to po všech stránkách. Internát zabezpečuje pocit bezpečí a pohody, spolupodílí se na vytváření hygienických, stravovacích a pracovních návyků žáků, zajišťuje v době od pondělí do pátku přípravu na vyučování na následující školní den. Výchovně vzdělávací činnost se řídí školním vzdělávacím programem internátu a zajišťuje ji jedna vychovatelka společně s asistentkou pedagoga. Náplň práce ve výchovné skupině je dána celoročním plánem, který je rozpracovaný do jednotlivých měsíců, Po splnění školních povinností vede vychovatelka svými zájmovými činnostmi žáky k aktivnímu trávení volného času. Ve výchovné skupině je asistent pedagoga. Vychovatelka a AP velmi úzce spolupracují s jednotlivými vyučujícími, se kterými konzultují zvláštnosti a schopnosti jednotlivých žáků. Kapacita internátu je 24 žáků, internát zajišťuje výchovnou péči žákům ve věku od 7 do 26 let. Žáci jsou ubytováni ve čtyřlůžkových pokojích. Každému žákovi je přiděleno lůžko, osobní skříň, pracovní místo a noční stolek. Na internátu je společenská místnost, která slouží k odpočinku a trávení volného času. K zájmové činnosti využívají žáci kuchyňku, tělocvičnu, relaxační učebny, počítačovou místnosti, venkovní hřiště v areálu školy a školní zahradu. Vychovatelka a AP internátu v rámci socializace připravují pro žáky internátu celoročně výlety, exkurze, soutěže, tematické vycházky do přírody i do okolí Boskovic.

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

V praktické škole jednoleté je cílem vzdělávání doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole. Absolventi si osvojí znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností. A získají tak perspektivní možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě.

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Praktická škola dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole, v nižším než devátém ročníku základní školy. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním pracovním životě. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a ve službách, v zemědělství, případně chráněných pracovištích.

Osobnost každého dítěte a žáka je pro nás inspirací, která  nás baví respektovat, vzdělávat, rozvíjet, společně se radovat ze všech podnětů kolem nás a být součástí jeho světa.

Napsat komentář