Archiv aktualit

 

 

Ve školním roce 2017/2018 bude v budově naší školy otevřena speciální třída pro žáky s PAS.

Výuka žáků v této specializované třídě bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální „Učíme se pro život“, který je zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

PAS

Vzdělávání autistických žáků v naší škole  bude vycházet z metodiky strukturovaného učení. Principy této intervenční strategie jsou založeny na individuálních potřebách a schopnostech žáků s poruchou autistického spektra, jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, denního režimu, činností a vizualizace. Ve třídě bude pracovat 6 žáků pod vedením  speciálního pedagoga a asistenta pedagoga.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Od 1.9.2017 zahajuje činnost při DLPP Boskovice základní škola při zdravotnickém zařízení zřízená podle ustanovení § 181 odst. 1/ písmena e/ školského zákona. Tato škola bude poskytovat základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to konkrétně žákům se zdravotním oslabením nebo žákům dlouhodobě nemocným umístěným v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice, její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a částí třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

Součástí školy je i třída školní družiny, která bude poskytovat žákům zájmové vzdělávání v odpoledních hodinách.

DLPP

Zájmové vzdělávání je definováno v § 111 školského zákona:

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.

Tato škola je součástí Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poděkování za srdečné přivítání výjezdního Výboru senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Poděkování senát

 

Poděkování obci Vranová

vranova znak