Charakteristika ZŠ při DLPP

V základní škole při DLPP se vzdělávají žáci po dobu jejich léčby v zařízení. Žáci jsou vyučováni společně v jedné třídě . Třídu navštěvují jak žáci základní školy tak i žáci základní školy speciální. Výuka probíhá tři vyučovací hodiny. Rozvrh je stanoven v souladu s požadavky na léčebné procedury ordinované lékařem. Ve výuce je kladen důraz hlavně na předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk a člověk a jeho svět. Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni v psaní, čtení, počtech a věcném učení, popřípadě jsou vzděláváni dle IVP stanoveného kmenovou školou.  Dotace hodin je nižší než v kmenové škole.
Učitel přistupuje k žákům individuálně, procvičuje a probírá učivo, které si žák přinesl z kmenové školy. Žákům nejsou zadávány domácí úkoly, v odpoledních hodinách tráví čas ve školní družině.

Informovaný souhlas

Informace pro kmenovou školu