Roční plán – ŠD

Stálé úkoly:

 • Zaměřit se na soužití dětí v kolektivu školní družiny, navazování a upevňování kamarádských vztahů, udržování přátelské atmosféry.
 • Vést děti k vzájemnému pochopení a respektování a tím předcházet konfliktním situacím.
 • Hovořit s dětmi s cílem dokonale je poznat a navodit prostředí oboustranné důvěry.
 • Vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, mezi vychovatelkou a dětmi, diagnostikovat a na základě vyhodnocení zvolit vhodnou formu a metodu práce.
 • Individuálně a citlivě přistupovat k dětem a při tom vhodně využívat metodu pochvaly a trestu k upevňování kázně.
 • Podporovat rozvíjení tvůrčí činnost podněcující estetické vnímání a vyjadřování, tvořivost a nápaditost, tříbení vkusu, představivost, fantazii.
 • Využívat hřiště a tělocvičnu pro sportovní činnost a tím přispívat k fyzické a pohybové zdatnosti dětí, formou sportování a her a pěstovat zdravou soutěživost a pocit sounáležitosti.
 • Zaměřit se na pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, stolování, udržování čistoty a pořádku.
 • Vést dialogy směřující k prevenci úrazů ( hrozících při hrách, pohybových činnostech, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí.
 • Rozvíjet zájem o přírodu, o ochranu životního prostředí i ekologii, všímat si různých přírodních jevů.
 • Spolupracovat s vedením školy, zákonnými zástupci a třídními učiteli.

Odpočinková činnost:

Způsob odpočinku je jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření forem života. Pomáhá odstraňovat únavu žáků z vyučování, kompenzovat jednostranné zatížení žáků školní činností. Děti mohou odpočívat na koberci, starší děti odpočívají aktivně podle jejich zájmů. Kromě stolních a didaktických her je možno zařazovat společnou četbu, vyprávění, neformální besedy, poslech.

Rekreační  a tělovýchovná činnost:

Má charakter vydatné pohybové aktivity, která je konána pokud možno na čerstvém vzduchu. Rekreační činnost má podobu činnosti tělovýchovné a  sportovní.  Celoroční pravidelné zařazování zdravotních cviků, rozcviček, tělových. chvilek, řízených stol. her, her soutěživého sport. charakteru.

Zájmová činnost: 

Rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání, pomáhá rozvíjet nadání, odkrýt talenty a rozšiřovat duševní obzor vědomostí a dovedností dětí. Jsou zařazovány všechny složky estetické výchovy. Ve výtvarné činnosti znázorňování dětských dojmů a představ, zvládání různých výtvarných technik. V pracovní činnosti se děti učí základním pracovním dovednostem a znalostem /skládání, vystřihování, obkreslování /.