Bezpečně do škol v JMK! – seznámení s projektem

Bezpečně do škol v JMK je projektem, do kterého se zapojila naše škola společně s organizací Pěšky městem.  Společným cílem tohoto projektu je zajistit bezpečnost žáků na cestě do školy.

Důležitým aspektem projektu je zapojení samotných žáků, kteří jsou uživateli tohoto prostoru a mají nejlepší povědomí o tom, co potřebují a jak vnímají bezpečnost na své cestě do školy. Dotazníkové šetření, které bude probíhat se školáky, učiteli a rodiči, nám umožní získat důležité informace o jejich dopravním chování, potenciálu a také zjistit, odkud dochází žáci do školy.

V projektu se zaměříme na tvorbu školní mapy, která bude zahrnovat směry, jimiž žáci přicházejí do školy. Tato mapa nám umožní identifikovat nebezpečná místa na cestách a problémy, které žáci často řeší, například volbou nevhodné cesty a s tím spojená rizika. Na mapu budou zakresleny různé způsoby dopravy a ty  se potom mohou využít při hledání dalších řešení bezpečné cesty do školy.

Důležitou součástí projektu jsou besedy a vzdělávací aktivity, které by měly motivovat k tomu, aby žáci rozuměli principům bezpečnosti v dopravě a věděli, jak se správně chovat. Vzdělávací aktivity, workshopy a další interaktivní formy osvěty mohou významně přispět k úspěchu projektu.

V rámci projektu jsou plánovány úpravy, které nemusí nutně zahrnovat velké stavební zásahy, ale například úpravu vegetace u přechodů a další drobné úpravy prostředí. Důležité je také zohlednit šířku vozovek a délku přechodů, aby byly přizpůsobeny potřebám žáků. Vedle stavebních kroků se projekt zaměřuje také na nestavební opatření, jako je například malování symbolů na silnici a úpravy vegetace. Grafické prvky a vizuální značení jsou snadno rozpoznatelné pro žáky a přispívají k vytvoření přehlednějšího a bezpečnějšího prostředí.

Projekt „Pěšky do škol“ se také zaměřuje na téma přechodů. Je zjištěno, že žáci často nevnímají princip přechodu, nedívají se kolem sebe a vstupují na vozovku bez dostatečné opatrnosti. Zde je třeba řešit problém šířky vozovek, které často neodpovídají délce přechodů. Jedním z výzev projektu je najít optimální řešení těchto rozporů a zajistit, aby přechody byly bezpečné pro všechny účastníky provozu.

Projekt představuje inovativní přístup k zajištění bezpečnosti dětí na jejich cestě do škol v Jihomoravském kraji. Účast žáků, jejich rodičů, učitelů a dalších zainteresovaných subjektů je klíčová pro úspěch projektu. Doufejme, že se podaří vytvořit prostředí, ve kterém budou žáci moci pohodlně a bezpečně chodit do školy a přispět tak ke zlepšení jejich každodenního života.

Více o projektu: https://jinag.eu/cs/bezpecne-do-skol-v-jmk