Základní škola, mateřská škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY

období od 1.9.2023 do 31.8.2024

(dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005 – 551)

I. ČÁST

l. Specializace činností v oblastí IT obecně:

Funkce koordinátora ICT vyplývá z § 9 vyhlášky č.412/2006 Sb., funkce metodika ICT je zmiňována v § 3 nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

UČITEL-KOORDINÁTOR A METODIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ:

• výkonem funkce ho pověřuje ředitelka školy

• podílí se odborně na inventarizaci výpočetní techniky ve škole

• provádí kontrolu a drobné opravy na softwarovém a hardwarovém vybavení počítačové učebny

• kontroluje stav ICT vybavení

• zajišťuje pomoc škole a pedagogickým pracovníkům při zavádění ICT do výuky, organizuje školení pedagogických pracovníků v práci s výpočetní technikou

• navrhuje řediteli modernizace výpočetní techniky

• koordinuje činnost v oblasti ICT

• koordinuje součinnost mezi školou a pracovníky externích firem zajišťující servis a správu sítě

2.SpeciaIizace činností v oblastí IT na naší škole:

• Ve školním roce 2023/2024 vykonává funkci koordinátora i metodika ICT Mgr. Vít Horák. Učitelé informatiky – Mgr. Vít Horák, Mgr. Ladislava Nárožná, Mgr. Marie Macíková, Mgr. Iva Různarová, Mgr. Monika Letfusová. Ostatní učitelé kontrolují stav při příchodu a odchodu z učebny, zda nedošlo k poškození vybavení, nebo k selhání softwaru (podrobněji viz rozpis).

Podrobný rozpis přidělení jednotlivých činností:

• aktualizace změn v soupisu hardwarové a softwarové výbavy IT – Vít Horák

• spolupráce učitelů při odstraňování hardwarových problémů s IT – detekce a specifikace závady, pokud nelze opravit ihned, hlásit závadu správci sítě (p. Cichra)

• spolupráce s učiteli při problémech se softwarem – instalace nových programů, pomáhat řešit problémy s výukovým softwarem atd. – V. Horák

• nákup náplní do tiskáren – M. Bubeníková (vedoucí provozu)

• IT v počítačové učebně – na detekci, specifikaci závady softwaru či hardwaru se podílejí všichni učitelé informatiky – buď problém sami odstraní. Pokud je problém složitější, nahlásí V. Horákovi, který buď sám opraví, nebo kontaktuje správce sítě

• SERVER – správu zajišťuje p. Cichra

• licenční smlouvy, aktualizace licencí, upgrade zakoupeného software – Eva Konečná (ekonomka školy) ve spolupráci V. Horákem

• správa školní matriky v programu bakaláři V. Horák

3. Plán činností

ZÁŘÍ

• kontrola hardware a software, detekce závad, jejich odstranění aktualizace statistického     

  přehledu hardware a software ve škole

• převod školního roku 2022/2023 na školní rok 2023/2024 v systému bakalář

• příprava podzimní sběr dat v programu bakaláři

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

• instalace nových notebooku do školní družiny, snoezelenu a DLPP

• instalace nových tabletu

• výměna a instalace notebooku a tiskárny na DLPP

ŘÍJEN

• zpracování návrhu na nákup softwaru a hardwaru do vzdělávacího procesu

• průběžná pomoc při aktualizaci a doplňování informací všem učitelům v jejich předmětových sekcích

• webinář

• předávání dat v programu bakaláři na UIV

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

• registrace profilů a nastavení nově zakoupených tabletů z prostředku NPO

LISTOPAD

• kontrola IT techniky a aktualizace softwaru

• zakoupení licence software BAKALÁŘI pro rok 2024 pro velikost do 100 žáků

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

PROSINEC

• spolupráce na tvorbě a tisku propagačních materiálů školy (pozvánky, foto školy…)

• příprava na inventarizaci majetku

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

• LEDEN

• tisk pololetních výpisů z vysvědčení

• spolupráce na tvorbě a tisku propagačních materiálu školy

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

ÚNOR

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

BŘEZEN

• jarní sběr dat

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

DUBEN

• kontrola instalovaného SW

• záloha programu bakaláři

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

KVĚTEN

• kontrola využití výpočetní techniky ve vyučovacím procesu (HW a SW)

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

• ČERVEN

• kontrola hardware, software v učebnách IT, ve třídách – zjištění stavu na konci školního roku

• tisk vysvědčení v programu bakaláři

• záloha programu bakaláři

• pravidelná aktualizace a zálohování školní matriky

4. Další úkoly – průběžně řešené během školního roku

• detekce závad na školním hardwaru a softwaru, návrh řešení, odstranění závad (ve spolupráci s vedením školy)

• aktualizace školního softwaru

• zajištění maximálního využití učeben IVT i pro výuku dalších vyučovacích předmětů

• možnost sdílení tiskáren v síti na jednotlivých podlažích školy

• metodická pomoc učitelům při zavádění IT do výuky

• fotografická či video dokumentace školních akcí, tisk diplomů na školní akce

• průběžná obměna PC

• rozšiřovat využití ICT při vlastní výuce

• využívat nabídek on-line výukových vzdělávacích kurzu pro pedagogy

• postupně vyměnit PC v učebně informatiky, stav některých PC je na pokraji životnosti.

• provést inventuru programového vybavení PC a nově zavést přehlednou jednotnou evidenci softwaru školy s uvedením licenčních podmínek a platností licencí

• vypracovat závazná pravidla k nákupu nového softwaru

• provádět průběžné odpisy IT techniky a průběžně ji modernizovat s ohledem na její délku životnosti a zastaralost. K tomu zajistit průběžné financování.

II. ČÁST

• ochrana proti virům je řešena u všech notebooku a stolních pc na škole prostřednictvím antivirového programu ESET

• žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat veřejné informační zdroje a aplikace Microsoft Office 2013 a 2016 (textový editor, tabulkový editor, různé výukové programy dle potřeb výukových předmětu)

• veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními

• z PC v I. podlaží je možno tisknout na centrální síťové barevné tiskárně.

• plánujeme obnovování a rozšiřování znalostí v oblasti ICT (viz I. část)

Problémy ICT:

• v ovládání ICT techniky včetně softwaru je třeba se neustále zdokonalovat.

• třída informatiky vyžaduje i stavební úpravy, především v oblasti rozvodu kabeláže, která není nijak chráněna a systematicky vedena.

Finanční zajištění:

• nákup software: (prodloužení licence u Bakalářů, doména zspboskovice.cz…)  

Zpracoval:

Mgr. Vít Horák, ICT metodik

Platnost od září 2023 až do září 2024

Schválila: Mgr. Jana Bousková, ředitelka školy