O škole

Ve školním roce 2017/2018 bude v budově naší školy otevřena speciální třída pro žáky s PAS. Výuka žáků v této specializované třídě bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální „Učíme se pro život“, který je zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

PAS

 

Vzdělávání autistických žáků v naší škole  bude vycházet z metodiky strukturovaného učení. Principy této intervenční strategie jsou založeny na individuálních potřebách a schopnostech žáků s poruchou autistického spektra, jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, denního režimu, činností a vizualizace. Ve třídě bude pracovat 6 žáků pod vedením  speciálního pedagoga a asistenta pedagoga.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Od 1.9.2017 zahajuje činnost při DLPP Boskovice základní škola při zdravotnickém zařízení zřízená podle ustanovení § 181 odst. 1/ písmena e/ školského zákona. Tato škola bude poskytovat základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to konkrétně žákům se zdravotním oslabením nebo žákům dlouhodobě nemocným umístěným v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice, její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a částí třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

Součástí školy je i třída školní družiny, která bude poskytovat žákům zájmové vzdělávání v odpoledních hodinách.

DLPP

Zájmové vzdělávání je definováno v § 111 školského zákona:

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.

Tato škola je součástí Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poděkování za srdečné přivítání výjezdního Výboru senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Poděkování senát

…………………………………………………………………………………………………………

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Tato organizace je v současné době složena z těchto součástí:

Mateřská škola při nemocnici Boskovice – 1 třída

Mateřská škola při Jihomoravském dětském centru

Boskovice – 1 třída

Základní škola praktická Boskovice – 3 třídy

Základní škola speciální Boskovice – 3 třídy , z toho

1  třída při charitativním zařízení Betany Boskovice

Praktická škola jednoletá Boskovice – 1 třída

Praktická škola dvouletá  Boskovice – 2 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna