Základní škola a základní škola speciální

Naše škola má specifika určující její celkové zaměření. Prvořadým úkolem je proto proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Hlavním cílem vzdělávání je dosažení samostatnosti žáků v běžných sociálních situacích. Klademe důraz na dovednost jasného a správného vyjadřování při všech činnostech žáků, na osobní sebekázeň, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj vnímání a na soustředěnou pracovní činnost. Žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, ke kladnému vztahu k prostředí, k rozvoji komunikace a k rozvoji sociálního cítění. Sledujeme nové vzdělávací trendy a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro samostatný plnohodnotný život. Program odráží potřeby a zájmy žáků, respektuje individuální zvláštnosti a zachovává všechny pedagogické aspekty.

Tím se škola stává místem, kde žáci nejen získávají kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě. Naším cílem je, aby si žáci vytvořili kladný vztah k učení a dalšímu vzdělávání během celého jejich života.

Zaměření školy

Škola je zaměřena na:

 • zdravé učení
 • rozvoj komunikačních schopností, informační technologie
 • rozvoj praktických dovedností
 • výchovu osobnosti, preventivní programy
 • kooperaci
 • zdravý životní styl
 • vytváření pohodového prostředí

Zdravé učení

 • učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě
 • vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
 • řešit problémy a dávat věci do souvislostí
 • využívat materiální vybavení školy k osvojení správných psychohygienických návyků

Rozvoj komunikačních schopností, informační technologie

 • využívat komunikační a informační technologie
 • podporovat výuku na PC a jejich využívání
 • rozvíjet schopnost přijímat prospěšné informace a zkušenosti ze svého okolí
 • být schopen prezentovat svoje názory a být schopen mluvit na veřejnosti
 • naslouchat a brát v úvahu názory druhých

Rozvoj praktických dovedností

 • organizovat svou vlastní práci a hospodařit s časem
 • brát na sebe zodpovědnost a respektovat zásady ochrany zdraví při práci
 • přijímat změny a nalézat odpovídající řešení
 • přispívat k práci skupiny a dokončit zadaný úkol
 • snažit se překonávat neúspěch, být houževnatý v případě obtíží
 • využívat znalosti a dovednosti k vlastnímu rozvoji i ke své přípravě na budoucnost

Výchova osobnosti, preventivní programy

 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
 • posilovat právní vědomí žáků
 • podporovat individuální schopnosti a nadání žáků (hudební, pohybové, estetické, manuální, atd.)
 • dle svých možností poskytnout účinnost pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví
 • kriticky zhodnotit své schopnosti a výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí a ochrany kulturních a společenských hodnot
 • úzce spolupracovat s různými odborníky při organizaci besed z oblasti prevence sociálně patologických jevů

Kooperace

 • být schopen spolupráce a práce v týmu
 • činit důležitá rozhodnutí
 • snažit se řešit konflikty
 • navazovat a udržovat kontakty
 • aktivně přispívat k diskuzi

Zdravý životní styl

 • využívat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky
 • rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných
 • dle svých možností zvládnout základy poskytnutí první pomoci, přiměřeně reagovat na náročné situace
 • chránit své zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu

Vytváření pohodového prostředí

 • vytvářet prostředí pohody
 • vzájemná informovanost mezi pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci, žáky
 • snažit se vytvářet školu, která se nám líbí, do které rádi chodíme, spoluúčast rodičů a žáků na různých školních akcích

Základní škola

V základní škole se vzdělávají žáci zařazení do vzdělávání v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na základní škole běžného typu. Hlavním cílem základní školy je umožnit žákům pomocí výchovně vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje osobních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností. Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o svém profesním uplatnění. Po ukončení 9. ročníku získávají žáci základní školy základní vzdělání.

 

Základní škola speciální

Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra. Ve třídách je zřízena pozice asistenta pedagoga. Obsah, metody a formy vzdělávání odpovídají  vzdělávacím potřebám a možnostem žáků , v souladu s aktuální legislativou. Žáci si během vzdělávání rozšiřují své kompetence, rozvíjí rozumové, smyslové a tělesné schopnosti, sebeobslužné a pracovní dovednosti. Respektujeme specificky probíhající proces učení zdravotně   postižených  žáků  a  dáváme  velký  prostor aplikaci individuálního přístupu dle věkových zvláštností žáků s  použitím   speciálních    metod, forem  a  prostředků   výuky, včetně možností slovního hodnocení.

Po ukončení 10. ročníku základní školy speciální získají žáci základy vzdělání.

 

 

Autistické třídy

I.třída

Výuka žáků v této specializované třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální „Učíme se pro život“, který je zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

 1. třída

Výuka žáků v této specializované třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu „Ne pro školu, ale pro život se učíme“, který je zpracovaný podle RVP ZV.

Vzdělávání autistických žáků v naší škole vychází z metodiky strukturovaného učení. Principy této intervenční strategie jsou založeny na individuálních potřebách a schopnostech žáků s poruchou autistického spektra, jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, denního režimu, činností a vizualizace. Ve třídách pracují žáci pod vedením  speciálního pedagoga a asistentů pedagoga.