Plán DV

Plán dopravní výchovy pro školní rok 2023-2024

Cíl:

 • podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a motorismus
 • ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a v technice jízdy, v provádění oprav jízdního kola a v první pomoci
 • přispívat ke správnému a bezpečnému chování žáků v silničním provozu a ke snižování nehodovosti dětí

 

Nejlepším prostředkem jak umožnit dětem co nejbezpečněji vniknout do silničního provozu je hra. Podmínkami úspěšného začlenění se mezi rodinu účastníků silničního provozu je vzájemná tolerance, zdvořilost, slušnost, ohleduplnost, partnerský vztah, respektování druhého.

Ale pozor, v silničním provozu ani v soutěži se nezávodí!

 

Realizace výuky:

Dopravní výchova na prvním stupni bude realizována převážně v hodinách předmětu Člověk a jeho svět, vlastivědy, v hodinách pracovního vyučování a praktických činností.  Některým tématům se lze věnovat i v hodině komunikační a slohové výchovy a ve výtvarné výchově.

Na druhém stupni se dopravní výchově budou žáci věnovat převážně v hodinách praktických činností  Některá témata mohou být probírána v  komunikační a slohové výchově, ve výchově k občanství.

Zásady první pomoci budou procvičeny v přírodovědných předmětech.

Při dopravní výchově rozvíjíme u žáků tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

 • dokáže vyhledat a využít informace v praktickém životě
 • chápe požívané termíny, znaky a symboly

Kompetence k řešení problému

 • vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsoby řešení
 • samostatně řeší situace v dopravním provozu
 • přijímá důsledky svých rozhodnutí
 • dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

Kompetence komunikativní

 • rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
 • využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

 • respektuje pravidla práce ve skupině
 • rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
 • posiluje sociální chování a sebeovládání

Kompetence občanské

 • zvládá běžnou komunikaci s úřady
 • chrání své zdraví, neriskuje, podílí se na ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní

 • orientuje se v jednoduché technické dokumentaci
 • zvládá základní pracovní dovednosti

Plán výuky dopravní výchovy

Září:

 • seznámení s plánem práce, poučení o bezpečnosti v silničním provozu
 • zopakování základních pravidel silničního provozu- chodník, silnice, přechod, semafor
 • na nižším stupni projít se žáky bezpečnou cestu do školy a ze školy, upozornit na případná nebezpečí, reflexní prvky na aktovce, reflexní oblečení
 •  bezpečné chování v dopravních prostředcích
 • Projekt pěšky do školy
 • Dopravní hřiště Blansko

Říjen:

 • zopakování dopravních značek
 • zopakování základních pravidel pro chodce- chodník, stezka pro chodce
 • praktické seznámení s kolem, koloběžkou – části kola, koloběžky
 • helma – správné nasazení
 • praktická jízda na kole (koloběžce)
 • dopravní hřiště Blansko –podle situace s koronavirem

Listopad:

 • výukový program k dopravní výchově- počítače, interaktivní tabule
 • bezpečné chování v automobilu – pásy, autosedačky
 • přechod se světelnými signály

Prosinec

 • opakování základních pravidel silničního provozu
 • bezpečnost v zimě- vhodná a nevhodná místa ke hraní

Leden:

 • prověření kondiční zdatnosti žáků v tělocvičně
 • první pomoc- obvazová technika, transport zraněného, důležitá telefonní čísla
 • auta s výstražnými majáky

Únor:

 • zopakovat se žáky základní pravidla pro chodce a minimum cyklisty
 • základní pravidla bezpečné jízdy ,jízda za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek, křižovatky, kruhový objezd, přednost v jízdě
 • povinné vybavení kola

Březen:

 • zopakovat a prakticky procvičit se žáky zásady první pomoci- ošetření běžného poranění, základy obvazové techniky
 • praktická ukázka 1. pomoci
 • cestování dopravními prostředky- chování na zastávce, kázeň, ohleduplnost ,nástup, výstup

Duben:

 • zopakovat základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty
 • napsat test z dopravní výchovy- vyšší stupeň
 • v TV procvičit jízdu na kole
 • jízda zručnosti a zdravověda –  nižší stupeň

Květen:

 • návštěva dopravního hřiště – nižší stupeň- Blansko
 • školní kolo dopravní soutěže – vyšší stupeň
 • rodinný školní výlet – trasa, výbava na cestu

Červen:

 • vybrání nejlepších žáků pro okresní kolo dopravní soutěže
 • okresní kolo dopravní soutěže – Blansko
 • in- linie brusle,skateboardy- přilba chrániče
 • zásady bezpečného chování v době prázdnin

Zpracovala: Mgr. Jana Kovářová

MINIMUM CYKLISTY

Čím musí být vybaveno kolo:

 • účinnými blatníky, které skutečně chrání před stříkajícím blátem
 • dvěma účinnými na sobě nezávislými brzdami
 • žlutými odrazkami na obou stranách šlapátek
 • oranžovými odrazkami ve vidlicích kol
 • koncovým červeným světlem, viditelným nejméně na vzdálenost 300 m
 • předním reflektorem schváleného typu, jehož světlo musí být viditelné na 300 m
 • jasně znějícím zvonkem
 • volné konce řídítek musí být spolehlivě zalepeny rukojetí
 • matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, musí být uzavřené

A na silnici….

 • před jízdou musíš prohlédnout celé kolo, jeho vybavení
 • při jízdě se máš jen plně věnovat řízení kola, nebavit se s kamarády, neohlížet se a sledovat všechna vozidla na silnici
 • nesmíš zdržovat plynulost dopravy, např. tím, že bys bránil vozidlům, aby tě předjely
 • kolo musíš udržovat v takovém stavu, aby odpovídalo předpisům a bylo schopno bezpečné jízdy
 • na silnici jezdi vždy po pravé straně vozovky nebo pěšinách určených pro cyklisty
 • předjížděj jen vlevo, nejdříve se dobře podívej, zda-li proti tobě nepřijíždí vozidlo, nebo tě nechce předjet, ukaž včas rukou, že budeš předjíždět
 • na kole jeď vždy jen takovou rychlostí, abys kolo ovládal, zejména z kopce a v zatáčkách
 • za vozidlem, které jede před tebou, jeď v takové vzdálenosti, aby nedošlo ke srážce, kdyby náhle zabrzdilo, mezi více koly udržuj vzdálenost aspoň 3 délky kola
 • předjíždět je zakázáno na nepřehledných místech, v zatáčkách, na železničním přejezdu, před vrcholem stoupání, v tunelu a těsně před ním, předjíždět vozidlo, které značí, že bude odbočovat
 • při odbočování se řiď světelným signálem, dopravními značkami nebo pokyny příslušníka policie, nezapomeň včas rukou upozornit ostatní vozidla
 • při odbočování vlevo zajeď ke středu vozovky, ve městě dej pozor, abys podle šipek vjel do správného pruhu / když se zmýlíš, musíš pokračovat tím směrem, dokud nemáš možnost znovu odbočit/
 • dobře se nauč pravidla pro přednost v jízdě na křižovatkách
 • na kole smí děti bez dozoru po silnici jezdit od 10 let
 • při výletu s kamarády jedeme vždy vpravo a to za sebou. I když je silnice v obou směrech volná, nesmíme jezdit bez držení řídítek
 • je zakázáno držet se při jízdě vozidla nebo jet v závětří vozidla
 • dále se zakazuje při jízdě na kole vést druhé kolo, psa na šňůře nebo vést náklad, který brání v řízení kola
 • kola jsou jednomístná, a proto není dovoleno, aby se s tebou vezl kamarád. Má-li kolo sedátko, je možné vést dítě do 7 let, ale jezdec musí mít nejméně 18 let.

Nejčastějšími příčinami úrazů dětí jsou:

 • neopatrné vstupování do vozovky
 • neopatrné přecházení
 • přecházení při nedostatku rozhledu mimo přechod pro chodce
 • hry dětí v blízkosti vozovky
 • selhání úsudku
 • nerespektování světelných signálů na přechodech

Co by děti pro svoji bezpečnost měly znát:

 • bezpečná cesta do školy
 • znát, jak se chovat na ulici, na křižovatce
 • nikdy si nehrát na místech, kde jezdí vozidla
 • nikdy nesáňkujeme tam, kde jezdí auta a ulice není vyhrazené pro sáňkování
 • význam světel na semaforu
 • dopravní značky pro chodce
 • jak bezpečně přecházet vozovku
 • chránit dopravní značky
 • dbát pokynů příslušníků policie
 • pravidlo „spěchej pomalu“
 • ulice ve svém místě bydliště a místa, kde jsou vyhrazeny přechody pro chodce
 • umí vyložit nejdůležitější dopravní značky
 • pomáháme nevidomým a tělesně postiženým na ulici
 • víme, kde je první pomoc, lékař, stanice Policie ČR, čísla jejich telefonu
 • umí ukázněně nastupovat do hromadných dopravních prostředků
 • znát pravidla cyklisty a vybavení kola

Děti všech ročníků mají znát pravidla pro chodce:

 • ve městě chodíme po chodníku, po pravé straně
 • tam, kde chodník není, chodíme jen po levé krajnici
 • jdeme-li se třídou, chodíme po pravé straně krajnice
 • ulici přecházíme kolmo a co nejrychleji
 • silnici nepřecházíme v blízkosti stojícího vozidla, které nám brání v rozhledu
 • vozovku nepřecházíme ani za autobusem, kterým jsme přijeli, počkáme až odjede a potom teprve přejdeme
 • po chodníku chodíme po jeho pravé straně, zrovna tak na přechodech chodíme vpravo
 • při chůzi po chodníku neběháme mezi lidmi, nekličkujeme, ani si nehrajeme

Výběr dopravních značek pro soutěž:

Dej přednost v jízdě, Stůj, dej přednost v jízdě, Hlavní pozemní komunikace, Křižovatka, Nerovnost vozovky, Přechod pro chodce, Návěsní desky pro železniční přejezd, Železniční přejezd bez závor a se závorami, Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, Zákaz vjezdu jízdních kol, Kruhový objezd, Přikázaný směr jízdy, Stezka pro cyklisty, Parkoviště.

Témata první pomoci:

První lékařskou pomoc je povinen poskytnout každý, pokud tím neohrozí svůj život či zdraví. V případě krvácení použít gumové rukavice – AIDS.

V případě dopravní nehody:

 • označíme místo nehody
 • zajistíme bezpečnost zraněných
 • zastavíme silné krvácení
 • přivoláme Zdravotnickou záchrannou službu
 • provedeme protišoková opatření
 • jsou-li ohroženy životně důležité funkce, okamžitě začneme s resuscitací
 • poskytneme první pomoc a vyčkáme příjezdu záchranné služby

Zásada: Pohybovat se zraněným co nejméně.

Přivolání Zdravotnické záchranné služby:

Telefonní číslo: 155

 • kde k nehodě došlo
 • co se stalo
 • kolik je postižených
 • charakter zranění
 • jaká první pomoc je poskytována
 • své jméno a telefonní číslo, z kterého voláme

Učitel ukáže:

První pomoc při zástavě dechu, zástavě srdeční činnosti, stabilizovanou polohu.

Pro soutěž:

První pomoc:

 • Rány a krvácení.
 • Šok, poranění hrudníku a břicha.
 • Úrazy hlavy.
 • Zlomeniny a pohmožděniny.
 • Popáleniny.
 • Nadýchání se horkých par a plynů.

Příloha v PDF: MINIMUM CYKLISTY