Plán DV

Plán dopravní výchovy pro školní rok 2021/2022

 

Cíl:

 • podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a motorismus
 • ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a v technice jízdy, v provádění oprav jízdního kola a v první pomoci
 • přispívat ke správnému a bezpečnému chování žáků v silničním provozu a ke snižování nehodovosti dětí

 

Nejlepším prostředkem jak umožnit dětem co nejbezpečněji vniknout do silničního provozu je hra. Podmínkami úspěšného začlenění se mezi rodinu účastníků silničního provozu je vzájemná tolerance, zdvořilost, slušnost, ohleduplnost, partnerský vztah, respektování druhého.

Ale pozor, v silničním provozu ani v soutěži se nezávodí!

 

Realizace výuky:

Dopravní výchova na prvním stupni bude realizována převážně v hodinách předmětu Člověk a jeho svět, vlastivědy, v hodinách pracovního vyučování a praktických činností.  Některým tématům se lze věnovat i v hodině komunikační a slohové výchovy a ve výtvarné výchově.

Na druhém stupni se dopravní výchově budou žáci věnovat převážně v hodinách praktických činností  Některá témata mohou být probírána v  komunikační a slohové výchově, ve výchově k občanství.

Zásady první pomoci budou procvičeny v přírodovědných předmětech.

 

Při dopravní výchově rozvíjíme u žáků tyto klíčové kompetence:

 

Kompetence k učení

 • dokáže vyhledat a využít informace v praktickém životě
 • chápe požívané termíny, znaky a symboly

Kompetence k řešení problému

 • vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsoby řešení
 • samostatně řeší situace v dopravním provozu
 • přijímá důsledky svých rozhodnutí
 • dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

Kompetence komunikativní

 • rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
 • využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

 • respektuje pravidla práce ve skupině
 • rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
 • posiluje sociální chování a sebeovládání

Kompetence občanské

 • zvládá běžnou komunikaci s úřady
 • chrání své zdraví, neriskuje, podílí se na ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní

 • orientuje se v jednoduché technické dokumentaci
 • zvládá základní pracovní dovednosti

 

Plán výuky dopravní výchovy

 

Září:

 • seznámení s plánem práce, poučení o bezpečnosti v silničním provozu
 • zopakování základních pravidel silničního provozu- chodník, silnice, přechod, semafor
 • na nižším stupni projít se žáky bezpečnou cestu do školy a ze školy, upozornit na případná nebezpečí, reflexní prvky na aktovce, reflexní oblečení
 • bezpečné chování v dopravních prostředcích

Říjen:

 • zopakování dopravních značek
 • zopakování základních pravidel pro chodce- chodník, stezka pro chodce
 • praktické seznámení s kolem, koloběžkou – části kola, koloběžky
 • helma – správné nasazení
 • praktická jízda na kole (koloběžce)

 Listopad:

 • výukový program k dopravní výchově- počítače, interaktivní tabule
 • bezpečné chování v automobilu – pásy, autosedačky
 • přechod se světelnými signály

Prosinec

 • opakování základních pravidel silničního provozu
 • bezpečnost v zimě- vhodná a nevhodná místa ke hraní

Leden:

 • prověření kondiční zdatnosti žáků v tělocvičně
 • první pomoc- obvazová technika, transport zraněného, důležitá telefonní čísla
 • auta s výstražnými majáky

 Únor:

 • zopakovat se žáky základní pravidla pro chodce a minimum cyklisty
 • základní pravidla bezpečné jízdy ,jízda za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek, křižovatky, kruhový objezd, přednost v jízdě
 • povinné vybavení kola

 Březen:

 • zopakovat a prakticky procvičit se žáky zásady první pomoci- ošetření běžného poranění, základy obvazové techniky
 • praktická ukázka 1. pomoci
 • cestování dopravními prostředky- chování na zastávce, kázeň, ohleduplnost ,nástup, výstup

 Duben:

 • zopakovat základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty
 • napsat test z dopravní výchovy- vyšší stupeň
 • v TV procvičit jízdu na kole
 • jízda zručnosti a zdravověda –  nižší stupeň

Květen:

 • návštěva dopravního hřiště – nižší stupeň- Blansko
 • školní kolo dopravní soutěže – vyšší stupeň
 • rodinný školní výlet – trasa, výbava na cestu

 Červen:

 • vybrání nejlepších žáků pro okresní kolo dopravní soutěže
 • okresní kolo dopravní soutěže – Blansko
 • in- linie brusle, skateboardy- přilba chrániče
 • zásady bezpečného chování v době prázdnin

 

         Zpracovala: Mgr. Jana Kovářová

Příloha: MINIMUM CYKLISTY