Internát – obecné informace

Zaměření internátu  

 

Poskytuje ubytování dětem, které z důvodu velké vzdálenosti nebo z důvodu sociálních nemohou být ubytováni v místě trvalého bydliště.

Zaměřujeme se na děti s mentálním postižením, uplatňujeme individuální přístup.
Všestranně rozvíjíme přípravu dětí na rodinný způsob života a vedeme děti k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
Zaměřujeme se na vytvoření pracovních návyků, morálky, manuální zručnosti a kladného vztahu k práci. Důraz klademe na rozvíjení samostatnosti dětí.
Výchovou a vzděláváním směřujeme k dosažení maximální možné socializaci jedince.

 

Podmínky přijetí nově příchozích dětí

Internát je určen pro děti základní školy praktické, základní školy speciální, praktické školy jednoleté a dvouleté.
O zařazení dětí na internát rozhoduje ředitelka školy
Předávání informací o přihlašování a odhlašování dětí zajišťuje zástupkyně ředitele.
Vždy před zahájením školního roku obdrží rodiče pokyny spojené s přijetím a příjezdem dětí na internát. Pokyny obsahují seznam formulářů k vyplnění a seznam věcí, které si děti musí dovézt.

Spolupráce s rodiči

Komunikaci s rodiči zajišťuje při příjezdu dětí vychovatel. Komunikace probíhá většinou ústní, písemnou nebo telefonickou formou – řešení výchovných problémů, pochvaly, ukázky prací žáků apod..
Pokyny pro rodiče (zejména přihlašování, docházka a odhlašování dětí) stanovuje Vnitřní řád internátu. Důležité informace se rodiče dozví také prostřednictvím školního zpravodaje nebo na nástěnce pro rodiče.
Režimové požadavky

Výchovně vzdělávací program internátu je rozložen do pěti pracovních dnů (pondělí – pátek), v nichž  jsou realizovány jednotlivé součásti tohoto programu. Denní režim internátu pokrývá dobu od budíčku do večerky s výjimkou času stráveného ve škole po dobu vyučování, případně ve školních zájmových kroužcích. Práce internátu vychází z ročního plánu školy. Činnosti jsou realizovány podle konkrétních měsíčních plánů činnosti.

Výchovné a vzdělávací činnosti internátu                                                                                            

Výchovně vzdělávací činností internátu se prolínají činnosti spojené se sebeobsluhou, dodržováním hygienických návyků, dodržováním pravidel chování a bezpečnosti                         a udržováním pořádku v prostorách i osobních věcech. Vedle toho také osobnostní a sociální výchova (spolupráce a soutěživost, komunikace, poznávací schopnosti, kreativita, sebepoznání, mezilidské vztahy, komunikace apod.) a environmentální výchova (lidské aktivity, životní prostředí, vztah člověka k prostředí, ekosystémy atd.), okrajově výchova demokratického občana (pochopení významu řádu, pravidel), multikulturní výchova (lidské vztahy) a minimální preventivní program.                                                                                                                               Internát realizuje výchovně vzdělávací činnost formou ranní činnosti, odpočinkových, zájmových, rekreačních a pracovních činností, přípravou na vyučování, stolováním a večerní činností. Jednotlivé součásti výchovně vzdělávací činnosti internátu jsou rozloženy do programu tak, aby jejich střídání, frekvence i náplň umožňovaly zdravý rozvoj jednotlivce           i kolektivu.
Činnosti jsou realizovány v prostorách internátu, školy (tělocvična, posilovna, počítačová místnost) a v areálu školy. Záleží na konkrétní realizované činnosti a na počasí. Náročnost jednotlivých činností se přizpůsobuje mentálním schopnostem a individuálním zvláštnostem dětí.

Odpočinková činnost                                                                                                                               

Odpočinková činnost se zaměřuje na uvolnění žáků. Skládá se z relaxačních činností         a z činností, které nevyžadují od žáků velkou míru pozornosti. Žáci využívají společenské hry, hračky, stavebnice, poslouchají hudbu či sledují dětské filmy a pohádky, atd.. Za pěkného počasí využívají k relaxaci areál hřiště a školní zahrady.

Zájmová činnost                                                                                                                                             

Zájmová činnost rozvíjí individuální zájmy dětí. Rozvíjí fantazii, citovou, osobností                     a společenskou oblast dětí.
Náplní zájmové činnosti jsou zejména výtvarné práce, práce s papírem a keramickou hlínou,  modelování, stolní a společenské hry, práce se stavebnicemi, ruční práce, četba knih                       a dětských časopisů, soutěže, kvízy, hry, hádanky apod…
Zájmová činnost zahrnuje využívání kroužků v rámci školy.

Příprava na vyučování                                                                                                                                 

Přípravu na vyučování plně podřizujeme požadavkům vyučujících, s kterými jsme           v těsném kontaktu. Určitý časový úsek této činnosti věnujeme písemným úkolům a zbývající dobu ústním zadáním (básničky, oživení učiva, čtení, počítání, …). Přípravu na vyučování provádíme denně . Důraz klademe na individuální zvládání domácích úkolů za dozoru vychovatele. Náplní přípravy na vyučování je také příprava školních pomůcek.

Rekreační činnost (aktivity pro fyzický pohyb)                                                                                     

Rekreačními činnostmi upevňujeme zdraví dětí, rozvíjíme jejich pohybové dovednosti, charakterové vlastnosti, rozvíjíme znalosti a orientaci.
V přírodě realizujeme tematicky zaměřené vycházky (environmentální výchova, plán sociální integrace), různé hry, soutěže a další aktivity, jejichž prostřednictvím zajišťujeme rekreaci, oddech dětí i poznávání okolí města.

Pracovní činnost                                                                                                                                            

Pracovní činnosti jsou zaměřeny na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k uplatnění dětí v praktickém životě. Pracovní činnosti rozvíjí pracovní dovednosti dětí, jejich kladný přístup k práci. Uskutečňujeme aktivity, které souvisí s běžným rodinným životem – údržba osobních věcí, příprava pokrmů, úklidové práce, péče o pokojové květiny, práce na školní zahradě a školním pozemku, třídění odpadů, samostatné nákupy atd..

Večerní činnost                                                                                                                                                            

Večerní činnost předchází před nočním klidem a je spojena s přípravou oděvu na následující den a s osobní hygienou. Děti si také kontrolují připravenost osobních věcí                 a učebních  pomůcek, využívají aktivity z odpočinkových činností.

Ranní činnost

Ranní činnost je spojena s ranní osobní hygienou, úklidem pokoje, společnou snídaní  a společným odchodem do školy.

Snídaně, oběd a večeře
Klademe důraz na hygienu, pravidla správného stolování a na sebeobsluhu.
Snídaně a odpolední svačina probíhají na internátě, školní oběd a večeře probíhají ve školní jídelně.

Noční klid

Doba začátku nočního klidu je (pro jednotlivé děti) stanovena v řádu internátu školy – dodatek č. 2.

 

Vnitřní řád internátu a Pravidla soužití jsou k nahlédnutí v tištěné podobě u vychovatele Mgr. Ondřeje Otavy

– oo-

Fotogalerie