Zápis do 1. ročníku

Vyhlášení zvláštního zápisu

 

Seznam přijatých dětí

Zápis dětí do 1.třídy

( vychází z ustanovení zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017)

Ředitelství Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice, příspěvkové organizace

oznamuje, že

 zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 7. dubna 2022 v době od  12,00 hod. do 16,00 hod. v budově školy.

 Zápis se týká dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, zejména mentálním postižením, se souběžným  postižením více vadami a autismem, které  do 31.8.2022 dosáhnou věku 6 let.

Dostaví se děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016.

 V případě, že budou rodiče žádat o odklad plnění školní docházky, vyplní ve škole žádost, kterou doloží doporučením poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře. Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

 

  1. K zápisu je třeba donést kopii rodného listu dítěte, kartičku pojišťovny, občanský průkaz zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v §16 ods.9, jiné důležité zdravotní doporučení.
  2. Zapisujeme děti narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016, děti s odkladem školní docházky .
  3. Změnou je, že podle aktuálně platné legislativy je nutné, aby zákonný zástupce požádal o odklad  školní docházky dítěte v době zápisu do 1. třídy.
  4. K zápisu se musí dostavit i děti, které měly ve školním roce 2020/21 odklad povinné školní docházky.

 

Mgr Jana Bousková

ředitelka školy

 

Tel.: 516452044                                             Štefánikova 2             IČO:62075985

E-mail: skola@zspboskovice.cz                680 01 Boskovice           č.ú.:1074888360217/0100

Přílohy:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  ➡ 

Žádost o odklad povinné školní docházky  ➡ 

Zápisní list  ➡ 

Organizace k zápisu  ➡