Čtenářský klub

Čtenářský klub – zájmový kroužek

 termíny schůzek:        1x týdně

úterý

zajišťuje:                     p.uč. Krajči, p.uč. Hrnčířová

Cíl práce:

Cílem práce v čtenářském klubu jsou následující body:

 • žák se soustřeďuje na čtení pro radost a zábavu ·
 • umožňuje dětem vidět sebe sama jako čtenáře ·
 • rozšiřuje dětem rámec čtení a zvyšuje jejich schopnosti
 • zlepšuje jejich čtenářské dovednosti ·
 • vychovává oddané, nadšené čtenáře na celý život
 • dodává dětem sebevědomí při vlastním výběru knih
 • umožňuje dětem v četbě podstupovat rizika
 • oslavuje četbu pro ni samotnou
 • motivuje čtenáře
 • pomáhá vytvářet kulturu čtení ve školách a jiných zařízeních
 • podporuje pozitivní obraz čtení a knihoven
 • povzbuzuje představivost, svobodné myšlení, reflexi a seberealizaci
 • mění vnímání čtení jako samotářské či dokonce „podivínské zábavy“ na společenskou a populární činnost, které si můžeme užívat s ostatními
 • umožňuje dětem mít pod kontrolou vlastní učení.

 

V průběhu zájmového vzdělávání podporujeme rozvoj těchto klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení

 – jasně stanovujeme cíle každé činnosti

– nabízíme možnosti k získávání informací z různých pramenů a zdrojů

– podporujeme k vybírání a využívání vhodných postupů, hledání odpovědi,

hledání cest a způsobů řešení

– poskytujeme prostor k samostatnému plánování a organizaci vlastního učení

– vedeme žáky k hodnocení svých výkonů, reflexi vlastního pokroku

– vybízíme k prezentaci výsledků

 

Kompetence k řešení problémů

– umožňujeme identifikovat problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách

– vybízíme k vyhledávání informací vhodných k řešení problému

– směřujeme žáky k promýšlení a plánování řešení problémů

– směřujeme žáky k využívání získaných znalostí při hledání různých variant řešení

– poskytujeme prostor pro originální řešení a individuální postupy

 

Kompetence komunikativní

– dáváme prostor k vyjádření vlastních pocitů při prožitcích

– vedeme žáky k schopnosti poslouchat a interpretovat slova, naslouchat a

porozumět tématům

– vytváříme příležitosti k zapojení se do diskuze, argumentaci a prezentaci svých

názorů

– dbáme na dodržování zásady naslouchat druhým, respektovat jejich myšlenky

 

Kompetence sociální a personální

 – podporujeme práci v týmu, chápání a respektování postojů a názorů druhých,

utváření příjemné atmosféry v  týmu

– vybízíme žáky k přijímání kompromisů, respektování dohodnutých pravidel

– dáváme prostor k hodnocení své práce i práce druhých, podporujeme pocit

zodpovědnosti za výsledky své i celého týmu

– podporujeme orientaci ve volnočasových aktivitách

– dáváme prostor k výběru odpovídající zájmové činnosti žáků

 

Kompetence občanské

 – upřednostňujeme a prosazujeme vytváření návyků pro udržení zdravého životního

stylu

– seznamujeme žáky s  právy a povinnostmi dítěte; posilujeme právní vědomí dětí

při práci

– spoluvytváříme hodnotový systém žáků, vedeme je k porozumění pravidlům,

řádům, společenským normám a k jejich respektování

– seznamujeme žáky s kulturními tradicemi, kulturním a historickým dědictvím,

vedeme je k úctě, ochraně a respektu k nim

– zařazujeme výukové programy, ve kterých se žáci učí chápat ekologické souvislosti

– seznamujeme žáky se základy osobního finančního hospodaření

 

Kompetence pracovní

 – podporujeme radost z dobře vykonané práce

– rozvíjíme schopnost plánování a organizace pracovního postupu

– motivujeme k uplatňování znalostí a dovedností při svém dalším rozvoji, přípravě

na budoucí povolání

– dáváme prostor pro prezentaci výsledků práce žáků v prostorách školy

– nabízíme možnosti k získávání znalostí a zkušeností i mimo vzdělávací zařízení

 

Témata a oblasti:

 

Září 2018 Seznámení s obsahem a náplní čtenářského klubu, příprava pracovních materiálů – čtenářská karta, záznamník knih – plakát
Říjen 2018 Hrajeme si s pohádkami
Týden knihoven – návštěva Knihovny Boskovice
Listopad 2018 Poezie pro děti
Obrázkové čtení
Prosinec 2018 Mikulášská čítárna
Předvánoční besídka ve čtenářském klubu
Leden 2019 Autoři dětských knih – historie i současnost
Komiks
Únor 2019 Encyklopedie
Tvorba příběhů
Březen 2019 Ilustrace v knihách – nejslavnější ilustrátoři
Dramatizace
Duben 2019

 

Velikonoční čtení
Informace z tiskovin a internetu – mediální výchova, kritické myšlení
Květen 2019 Praktické využití čtenářských schopností
Exkurze –  antikvariát Boskovice
Červen 2019

 

Čtenářská cesta za pokladem
Vyhodnocení celoroční práce v kroužku