Mateřská škola při Jihomoravské dětské léčebně

MŠ - JDL

Třída MŠ v DLPP má kapacitu 10 dětí převážně s pohybovými poruchami různých typů, stupňů a kombinací postižení. Hlavní diagnózou je DMO.

Na základě rozhodnutí ředitelky školy a doporučení ošetřujícího lékaře jsou se souhlasem zákonných zástupců do MŠ přijímány děti, které jsou v léčebně bez doprovodu rodičů. Délka pobytu dětí v léčebně se pohybuje nejčastěji v rozmezí 1 – 5 měsíců a děti jsou přijímány průběžně během celého roku. Do třídy mateřské školy jsou zařazovány i děti předškolního věku z Boskovic a okolí, které docházejí do denního stacionáře.

Vzdělávací obsah ŠVP pro třídu MŠ v JDL

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV – třída MŠ v JDL

Přehled denních činností

Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice

 

 

-chl-ne-