Naše škola

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Telefon: 516 45 20 44

e-mail: skola@zspboskovice.cz

www stránky: zspboskovice.cz

Naše odloučená pracoviště:

  • MŠ při DLPP Boskovice, Smetanova 7
  • ZŠ  při DLPP Boskovice, Smetanova 7, oddělení školní družiny

Jsme škola zřízená podle § 16, odst. 9., zabývající se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Těžištěm výuky je především příprava na každodenní život a získávání praktických dovedností, které jsou nezbytné pro začlenění žáků do společnosti.
Prvořadým úkolem je proměnit školu v prostředí, kde se žákům dostává nejen kvalifikované vzdělávací a výchovné péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Jde nám především o jejich přípravu na bezproblémové zapojení do běžného života. Jsme úplnou školou s prvním až devátým ročníkem základní školy, dvěma třídami základní školy speciální, praktickou školou jednoletou a praktickou školou dvouletou. Škola se nachází v klidné části Boskovic, která jsou spádovou oblastí pro severní část okresu Blansko.

Struktura školy:

Mateřská škola

  • ŠVP „ Hrajeme si od jara do zimy“
    Základním cílem MŠ je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte, podílet se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, vést k osvojování základních pravidel chování a k sebeobsluze.
  • Děti pracují individuálně i ve skupinách. Při organizování činností je přihlíženo k individuálním potřebám dětí

Základní škola speciální

  • ŠVP „Učíme se pro život“I, II.
  • Slouží žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací, žákům s kombinovanými vadami a s autismem. Hlavním cílem naší školy je naučit a předat žákům takové znalosti, dovednosti a návyky, aby se co nejlépe začlenili do běžného života.
    Prostorové podmínky celé budovy odpovídají speciálním potřebám žáků, třídy jsou vybaveny kompenzačními pomůckami, relaxační místnosti slouží k celkové terapii.Délka studia

    • školní docházka je deset let

Základní škola 

  • ŠVP „Ne pro školu, ale pro život se učíme“
    Poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením. Ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřujeme na rozvíjení vědomostí, dovedností, návyků a schopností žáků. Jde především o dosažení co největší míry socializace každého žáka, o rozvíjení kompetencí, které jsou nezbytné pro samostatný plnohodnotný život.Zaměření školy:

    • rozvoj komunikačních schopností
    • rozvoj praktických dovedností
    • výchova osobnosti
    • zdravý životní styl

Sociální program školy:

    • lyžařské výcvikové kurzy
    • plavecké kurzy
    • ozdravné pobyty

Škola podporuje volnočasové aktivity žáků formou zájmových kroužků:

    • hudebně dramatický kroužek
    • sportovní kroužek
    • čtenářský klub
    • logopedický kroužek
    • počítačový kroužek

Délka studia

    • povinná devítiletá školní docházka

Praktická škola jednoletá

  • Obor vzdělání 78-62-C/01
  • ŠVP –„Škola pro život I“
    Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na práce v domácnosti a zahradnické práce.
    Absolvent praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání. Osvojí si manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě. Jde především o dosažení maximální míry samostatnosti.Délka studia:

    • jeden rok

             Ukončení studia:

    • závěrečná zkouška

Absolventům je vydáno vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Praktická škola dvouletá

  • Obor vzdělání 78-62-C/02
  • ŠVP –„Škola pro život II“
    Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na vedení domácnosti a zahradnické práce.
    Absolvent praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání. Osvojí si manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě. Jde především o dosažení maximální míry samostatnosti.

Délka studia:

    • dva roky

          Ukončení studia:

    • závěrečná zkouška

Absolventům je vydáno vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Školní družina

Poskytuje zájmové vzdělávání pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Jejím cílem je rozvoj osobnostních vlastností žáků se zaměřením na tvořivost a samostatnost. Během školního roku se střídají sebevzdělávací, zájmové, sebeobslužné, relaxační a odpočinkové činnosti.

Internát

Poskytuje:

  • ubytování
  • stravování

Různé volnočasové aktivity

Program internátu je zaměřen na činnosti související s běžným životem ve společnosti. Jeho součástí je příprava žáků na vyučovací proces. Děti se ve volném čase mohou věnovat zájmovým činnostem, využívat hernu, počítačovou učebnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, výtvarnou a keramickou dílnu, kuchyňku, multisenzoriskou místnost snoezelen. Relaxační a tělovýchovné činnosti jsou realizovány v areálu školy a v blízkém okolí.

 

-zrs-