Obecné informace- ŠD

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní a praktické školy.

Družina je bezplatná.

Provozní doba družiny:

11:40 – 15:45 hodin

V naší škole pracují dvě oddělení .

I.oddělení vychovatelka Ivana Ženatová Dis.

  1. oddělení vychovatelka Mgr. Jana Kovářová

Přijímání žáků do družiny:

Do školní družiny budou žáci přijímáni pouze na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Veškeré změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla rodičů, odchody…) aktualizujte písemnou formou.

Základní informace k ŠD pro rodiče:

Vážení rodiče,

pokud chcete své dítě přihlásit do školní družiny,  prosím vás o:

* důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny

* řádné vyplnění, podepsání přihlášky k pravidelné činnosti

Nezapomeňte, pokud chcete, aby dítě samo odešlo v jiný čas než je uvedeno v přihlášce, oznamte písemně (ne telefonicky) den, dobu změněného odchodu a podepište se. Jde o bezpečnost vašeho dítěte.

 

Družina je:

  • Místo pro realizaci zájmů a dovedností žáka
  • Místo pro rozvoj tvořivosti a nadání žáka
  • Místo pro komunikaci a utváření pozitivních mezilidských vztahů
  • Místo pro odpočinek

 

Podmínky pro činnosti:

  • Vybavená herna (zajištění materiálních pomůcek)
  • Vybavení audiovizuální technikou
  • Možnosti využívání prostor školy:
  • tělocvična, počítačová učebna, keramická dílna, cvičná kuchyňka, zahrada a hřiště školy